Tento online shop používá soubory cookies pro optimální zážitek z nákupu. Přitom jsou ve vašem počítači ukládány například informace o relaci nebo nastavení jazyka. Bez souborů cookies je rozsah funkcí online shopu omezen. Pokud s tím nesouhlasíte, klepněte zde.

Ochrana dat

Ochrana dat
Toto prohlášení o ochraně dat Vás poučí o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních dat (v dalším textu zkráceně „data“) v rámci naší on-line nabídky a se souvisejícími webovými stránkami, funkcemi a obsahy stejně jako s externími on-line prezentacemi, jako jsou např. naše profily na sociálních médiích (dále společně označované jako „on-line nabídka“). S ohledem na používané pojmy jako např. „zpracování“ nebo „odpovědná osoba“ odkazujeme na definice v článku č. 4 základní vyhlášky o ochraně dat (DSGVO).

Odpovědná osoba
STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Deutschland
E-Mail: info@steinel.de
Jednatelé: Dipl.-Kfm. Ingo Steinel, Dipl.-Oec. Martin Frechen

Odkaz na tiráž: https://www.senses-shop.com/cz/de/Imprint
Kontakt na pověřence pro ochranu dat: Data_Protection@steinel.cz

Druhy zpracovávaných dat:
- Kmenová data (např. jména, adresy).
- Kontaktní data (např. e-mail, telefonní čísla).
- Obsahová data (např. textové údaje, fotografie, videa).
- Údaje o využívání internetu (např. navštívené webové stránky, zájem o obsahy, přístupové časy).
- Metadata / komunikační data (např. informace o přístrojích, IP adresy).

Kategorie dotčených osob
Návštěvníci a uživatelé on-line nabídky (v dalším textu označujeme dotčené osoby souhrnně také jako „uživatelé“).

Účel zpracování
- Poskytování on-line nabídky, jejích funkcí a obsahů.
- Odpovídání na kontaktní dotazy a komunikace s uživateli.
- Bezpečnostní opatření.
- Měření dosahu / marketing

Použité pojmy
„Osobními daty“ jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (v dalším textu „dotčená osoba“); Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jakým je jméno, k charakteristickému číslu, k údajům o stanovišti, k on-line identifikaci (např. cookie) nebo k jednomu či několika speciálním znakům, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou,, hospodářskou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

„Zpracováním“ je každá s nebo za pomoci automatizovaných metod prováděná operace nebo každá taková řada operací v souvislosti s osobními daty. Tento pojem je rozsáhlý a zahrnuje prakticky každou operaci s daty.

„Pseudo-dynamizace“ je zpracování osobních dat způsobem, kdy osobní data bez využití přídavných informací již nemohou být přiřazena ke specifické dotčené osobě, a jestliže jsou přídavné informace uchovávány separátně, a jestliže podléhají technickým a organizačním opatřením, která zaručují, že osobní data nejsou přiřazována k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

„Profilováním“ se rozumí jakýkoliv druh automatizovaného zpracování osobních dat, které spočívá v tom, že osobní data jsou používána k posuzování určitých osobních aspektů , které se vztahují k fyzické osobě, zejména k analyzování nebo předpovídání pracovního výkonu, hospodářské situace, zdraví, osobních zálib, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo změny místa dotčené fyzické osoby.
Za „odpovědnou osobu“ se označuje fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiné místo, které samo nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích pro zpracování osobních dat.

„Zpracovatel dat na zakázku / pověřený zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiné místo, které z pověření odpovědné osoby zpracovává osobní data.

Rozhodné právní podklady
Podle ustanovení článku č. 13 vyhlášky DSGVO Vám oznamujeme právní podklady, dle kterých zpracováváme data. Jestliže v prohlášení o ochraně dat není uvedena informace o právních podkladech, platí následující: Právním podkladem pro získání souhlasů je článek č. 6 odstavec 1, písmeno „a“ a článek č. 7 vyhlášky DSGVO, právním podkladem pro zpracování dat za účelem plnění našich výkonů a k provádění smluvních opatření jakož i k zodpovídání poptávek je článek č. 6, odstavec 1, písmeno „b“ vyhlášky DSGVO, právním podkladem pro zpracování dat za účelem plnění našich právních povinností je článek č. 6, odstavec 1, písmeno „c“ vyhlášky DSGVO, a právním podkladem pro zpracování dat k zajištění našich oprávněných zájmů je článek č. 6, odstavec 1, písmeno „f“ vyhlášky DSGVO. Pro případ, že životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních dat, slouží jako právní podklad článek č. 6, odstavec 1, písmeno „d“ vyhlášky DSGVO.

Bezpečnostní opatření
Ve smyslu článku č. 32 vyhlášky DSGVO činíme - při zohlednění stavu techniky, implementačních nákladů a druhu, rozsahu, dle okolností a účelu zpracování dat jakož i s ohledem na různou pravděpodobnost výskytu a závažnost rizika pro práva a svobody fyzických osob - vhodná technická a organizační opatření tak, abychom zajistili úroveň ochrany přiměřenou pro dotčené riziko.
K opatřením patří zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat prostřednictvím kontroly fyzického přístupu k datům, zadávání, dalšího šíření a zajištění dostupnosti a oddělení dat. Dále jsme zavedli metody a postupy, které zajišťují práva dotčených osob, mazání dat a reakci na ohrožení dat. Dále zohledňujeme ochranu osobních dat již při vývoji resp. výběru hardware, software a metod v souladu s principem ochrany dat ve formě technického uspořádání a ve formě přednastavení za účelem ochrany dat (článek č. 25 vyhlášky DSGVO).

Spolupráce s pověřenými zpracovateli a třetími stranami
Jestliže jsme v rámci našeho zpracování poskytli data jiným osobám a podnikům (pověřeným zpracovatelům nebo třetím stranám), zaslali jim data nebo jim poskytli přístup k datům, děje se tak pouze na základě zákonného povolení  (např. jestliže předání dat třetím stranám, jako jsou poskytovatelé platebních služeb, podle článku č. 6, odstavec 1, písmeno „b“ vyhlášky DSGVO, je nutné pro plnění smlouvy), jestliže jste souhlasili, jestliže tak předpokládá právní povinnost nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při nasazení pověřenců, webových hostitelů, atd.).
Jestliže naše firma pověří třetí stranu zpracováním dat na základě tzv. „smlouvy o zpracování dat na zakázku“, děje se tak na základě článku č. 28 vyhlášky DSGVO.

Zaslání dat do třetích zemí
Jestliže zpracováváme data ve třetí zemi (to jest mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor EWR) nebo jestliže se tak děje v rámci využívání služeb třetích stran nebo zveřejnění resp. zaslání dat třetím stranám, probíhají takové úkony za účelem plnění našich (před-) smluvních povinností, na základě Vašeho svolení, na základě právních povinností nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou zákonných nebo smluvních povinností zpracováváme nebo necháváme zpracovat data ve třetí zemi pouze při existenci zvláštních předpokladů podle článku č. 44 ff. vyhlášky DSGVO. To jest zpracování dat probíhá např. na základě zvláštních garancí, jako např. oficiálně uznaných předpisů pro úroveň ochrany dat odpovídající EU (např. pro USA prostřednictvím „Privacy Shield (soukromý štít)“) nebo dodržování oficiálně uznávaných speciálních smluvních povinností (takzvané „standardní klauzule“).

Práva dotčených osob
Máte právo požadovat k této věci potvrzení, tedy zda jsou dotčená data zpracovávána, a informace o těchto datech jakož i požadovat další informace a kopie dat podle článku č. 15 vyhlášky DSGVO.
Podle článku  č. 16 vyhlášky DSGVO máte právo požadovat doplnění dat, které se Vás týkají, nebo opravu nesprávných dat, které se Vás týkají.
Podle článku č. 17 vyhlášky DSGVO máte právo požadovat, aby byla dotčená data neprodleně smazána, resp. alternativně  podle článku č. 18 vyhlášky DSGVO požadovat omezení při zpracování dat.
SMáte právo požadovat, aby dotčená data, která jste nám poskytli, Vám byla oznámena a podle článku č. 20 vyhlášky DSGVO, a požadovat informace o zaslání dat jiným odpovědným osobám.
Dále máte podle článku č. 77 vyhlášky DSGVO právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo s budoucím účinkem odvolat udělená povolení podle článku č. 7, odstavec 3 vyhlášky DSGVO.

Právo odstoupit od smlouvy
Kdykoliv můžete odmítnout další zpracování dat, která se Vás týkají, podle článku č. 21 vyhlášky DSGVO. Odmítnutí je možno směrovat zejména proti zpracování dat za účelem přímé reklamy.

Cookies a právo odmítnout přímou reklamu
Jako „cookies“ jsou označovány malé soubory, které jsou ukládány na počítače jednotlivých uživatelů. Uvnitř „cookies“ mohou být do paměti ukládány nejrůznější údaje. Soubor „cookie“ slouží primárně k ukládání dat o uživateli (resp. o přístroji, na kterém je soubor cookie uložen) během nebo také po jeho návštěvě uvnitř on-line nabídky. Jako dočasné soubory „cookie“ resp. „session-cookies“ nebo „transiente cookies“ jsou označovány takové soubory, které jsou mazány poté, kdy uživatel opustí on-line nabídku a uzavře svůj prohlížeč. V takovém souboru „cookie“ může být uložen např. obsah nákupního košíku nebo login status. Jako „permanentní“ nebo „persistentní“ jsou označovány takové soubory „cookies“, které zůstávají uloženy do paměti i po zavření prohlížeče. Tak může být ukládán do paměti např. „login“ status, když uživatel navštíví webové stránky po vícero dnech. Dále mohou být v souboru „cookie“ uloženy do paměti zájmy uživatele, které jsou používány pro měření dosahu nebo pro marketingové účely. Jako  „Third-Party-Cookie (cookies od třetí strany)“ jsou označovány takové soubory „cookie“, které jsou nabízeny jinými nabíziteli než  odpovědnou osobou, která provozuje on-line nabídku (jinak se hovoří o tzv. „First-Party Cookies (cookie první strany)“, kdy se jedná o cookies od odpovědné osoby).
Naše firma může používat dočasné a permanentní soubory „cookies“ a informujeme o nich v rámci našeho prohlášení o ochraně dat.
Jestliže uživatelé nechtějí, aby byly na jejich počítač ukládány soubory „cookies“, prosíme Vás, abyste deaktivovali odpovídající opci v systémových nastaveních Vašeho prohlížeče.  Uložené soubory „cookies“ je možno mazat v systémových nastaveních prohlížeče. Vyloučení souborů „cookies“ může vést k funkčním omezením této on-line nabídky.
Generální odmítnutí používání souborů cookies za účelem on-line marketingu může být učiněno prohlášením u mnoha služeb - především v případě tzv. „trackingu“ - na USA stránce http://www.aboutads.info/choices/ nebo na EU stránce http://www.youronlinechoices.com/. Dále může být ukládání souborů „cookies“ ovlivněno jejich vypnutím v nastaveních prohlížeče. Prosíme, vezměte v úvahu, že případně nebude možno používat všechny funkce této on-line nabídky.

Mazání dat
Námi zpracovávaná data jsou mazána nebo je jejich zpracování omezeno podle článků č. 17 a č. 18 vyhlášky DSGVO. Pokud tak není v rámci tohoto prohlášení o ochraně dat výslovně uvedeno, budou u nás uložená data mazána tehdy, když již nejsou zapotřebí k určenému účelu, a jestliže smazání dat nebrání žádné zákonné archivační lhůty. Jestliže data nejsou mazána, protože jsou zapotřebí pro jiné a ze zákona přípustné účely, bude jejich zpracování omezeno. To jest data jsou zablokována a nejsou zpracovávána pro jiné účely. To platí např. pro data, která musí být archivována z obchodních nebo daňově právních důvodů.
Podle německých zákonných předpisů proběhne archivace zejména na 10 let podle §§ 147 odstavec 1 AO, 257 odstavec 1 č. 1 a 4, odstavec č. 4  „HGB“ (knihy, záznamy, situační zprávy, účetní doklady, obchodní knihy, podklady relevantní pro zdanění, atd.) a na 6 roků podle § 257 odstavec  1 č. 2 a 3, odstavec č. 4 HGB (obchodní dopisy).
Podle rakouských zákonných předpisů probíhá archivace zejména na 7 roků podle § 132 odstavec 1 BAO (účetní podklady, doklady/faktury, účty, doklady, obchodní dokumenty, výpis příjmů a výdajů, atd.), po dobu 22 roků v souvislosti s pozemky a na dobu 10 roků u podkladů v souvislosti s elektronicky provedenými výkony, telekomunikačními, rozhlasovými a televizními výkony, které byly poskytnuti nikoliv podnikatelům ve členských státech EU, a které jsou používány pro tzv. Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Zpracování dat v souvislosti s obchodem
Dále zpracováváme
- smluvní data (např. předmět smlouvy, doba platnosti, zákaznická kategorie).
- platební data (např. bankovní spojení, platební historie)
našich zákazníků, zájemců a obchodních partnerů za účelem realizace smluvních plnění, servisu a zákaznické péče, marketingu, reklamy a průzkumu trhu.

Vyřízení objednávky v on-line obchodu a zákaznický účet
Zpracováváme data našich zákazníků v rámci objednávkových operací v našem on-line obchodě, abychom Vám umožnili výběr a objednání zvolených produktů a výkonů, jakož i jejich zaplacení a doručení resp. provedení.
Ke zpracovávaným datům patří kmenová data, komunikační data, smluvní data, platební data, a k dotčeným osobám patří naši zákazníci, zájemci a ostatní obchodní partneři. Zpracování probíhá za účelem poskytování smluvních plnění v rámci on-line obchodu, vyúčtování, expedice zboží a zákaznických služeb. Zde používáme „session cookies“ pro uložení dat ohledně obsahu nákupního košíku a permanentní „cookies“ slouží pro uložení statutu „login“.
Zpracování probíhá na základě článku č. 6, odstavec 1, písmeno „b“ (provedení objednacích operací) a „c“ (archivace nutná ze zákona) dle vyhlášky DSGVO. Přitom jsou zapotřebí  údaje označené jako potřebné pro zdůvodnění a splnění smlouvy. Data zveřejňujeme vůči třetím stranám pouze v rámci expedice zboží, platby nebo v rámci zákonných povolení a povinností vůči právním poradcům a úřadům. Data jsou zpracovávána ve třetích zemích pouze tehdy, když jsou zapotřebí k plnění smlouvy (např. na přání zákazníka při expedici zboží nebo platbě).
Uživatelé mohou volitelně založit uživatelský účet, ve kterém mohou prohlížet své objednávky. V rámci registrace jsou uživatelům oznamovány potřebné povinné údaje. Uživatelské účty nejsou veřejné a nemohou být indexovány vyhledávacími stroji. Když uživatelé vypověděli svůj uživatelský účet, jsou jejich data s ohledem na uživatelský účet smazána s výhradou těch dat, jejichž archivace je nutná z obchodních a daňově právních důvodů podle článku č. 6, odstavec 1, písmeno „c“ vyhlášky DSGVO. Údaje na zákaznickém účtu zůstávají až do jejich smazání s následnou archivací v případě právní povinnosti. Je povinností uživatelů, aby při vypovězení provedli zálohu dat ještě před ukončením smlouvy.
V rámci registrace a nových přihlášení jakož i při využívání našich on-line služeb, ukládáme do paměti IP adresu a čas příslušného uživatelova úkonu. Ukládání dat do paměti probíhá na základě našich oprávněných zájmů jakož i zájmů uživatele ve věci ochrany před zneužitím a neoprávněným používáním. Tato data zásadně nejsou předávána třetím stranám vyjma těch případů, kdy je to zapotřebí ke sledování našich nároků, nebo když k tomu existuje zákonná povinnost podle článku č. 6, odstavec 1, písmeno „c“ vyhlášky DSGVO.
Mazání dat probíhá po uplynutí zákonných záručních a srovnatelných povinností, potřebnost archivace dat je prověřována každé tři roky. V případě zákonných archivačních povinností probíhá mazání dat před jejich uplynutím (konec archivační lhůty podle obchodního práva (6 roků) a daňového práva (10 roků)).


Smluvní plnění a výkony
Naše strana zpracovává data našich smluvních partnerů a zájemců jakož i data jiných objednatelů, zákazníků, mandantů, klientů nebo smluvních partnerů (jednotně označováni jako „smluvní partneři“) podle článku č. 6, odstavec 1, písmeno „b“ vyhlášky DSGVO, abychom vůči nim mohli poskytnout naše smluvní a předsmluvní výkony a plnění. Přitom zpracovávaná data, druh, rozsah a účel a potřebnost zpracování dat jsou určovány podle příslušného smluvního vztahu.
K zpracovávaným datům patří kmenová data našich smluvních partnerů (např. jména a adresy), kontaktní data (např.- e-mailové adresy a telefonní čísla) jakož i smluvní data (např. využívaná plnění, smluvní obsahy, smluvní komunikace, jména kontaktních osob) a platební data (např. bankovní spojení, platební historie).
Zvláštní kategorie osobních dat zásadně nezpracováváme, ledaže by data byla součástí zadaného nebo smluvně konformního zpracování dat. 
Naše firma zpracovává data, která jsou zapotřebí pro zdůvodnění a plnění smluvních plnění, a upozorňujeme na jejich potřebnost, pokud to není pro smluvní partnery evidentní. Data jsou poskytována externím osobám nebo podnikům pouze tehdy, když jsou zapotřebí v rámci smlouvy. Při zpracovávání dat, která nám byla poskytnuta v rámci zakázky, jednáme podle pokynů objednatele a dle zákonných předpisů.
V rámci využívání našich on-line služeb můžeme uložit do paměti IP adresu a časový okamžik příslušného uživatelova úkonu. Ukládání dat do paměti probíhá na základě našich oprávněných zájmů jakož i zájmů uživatele ve věci ochrany před zneužitím a jiným neoprávněným používáním dat. Tato data zásadně nejsou předávána třetím stranám vyjma těch případů, kdy je to zapotřebí ke sledování našich nároků, nebo když k tomu existuje zákonná povinnost podle článku č. 6, odstavec 1, písmeno „c“ vyhlášky DSGVO.
Data jsou mazána tehdy, když data již nejsou zapotřebí k plnění smluvních a zákonných povinností jakož i pro případné záruční a srovnatelné povinnosti, přičemž potřeba uchovávat data je prověřována každé tři roky. V ostatním platí zákonné archivační povinnosti.


Externí poskytovatelé platebních služeb
yužíváme externí poskytovatele platebních služeb, přes jejichž platformy mohou uživatelé a naše firma provádět platební transakce. Pro realizaci platby jsou Vám k dispozici kreditní karta (Mastercard a VISA), okamžitý platební převod, Giropay Deutschland nebo Heidelpay Paypal. Vyhrazujeme si právo nabízet platbu na fakturu pouze určitým zákazníkům.

Okamžitý platební převod
Při platbě v našem on-line obchodě prostřednictvím okamžitého bankovního převodu jsou Vaše data automatizovaným způsobem zasílána pro účely „okamžitého převodu“.
Provozovatelskou společností je firma Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg.
Při realizaci nákupu prostřednictvím okamžitého převodu poskytujete vedle Vašeho celého jména a Vašich kontaktních dat také kódy  PIN a TAN. „Okamžitý převod“ vede k technické kontrole stavu účtu a k vyvolání dalších dat ke kontrole krytí účtu a následuje převod financí na náš účet. Provedení finanční transakce nám bude oznámeno automaticky.
Smyslem přenosu dat je realizovat platbu.

Giropay Deutschland
Platba prostřednictvím služby Giropay probíhá v bezpečném on-line bankovnictví Vašich zapojených bank a spořitelen. Tím je garantováno, že citlivá a osobní data jsou vyměňována výhradně mezi Vámi a Vaší bankou. Žádná třetí osoba nezíská vhled do informací o Vašich osobních účtech a obratech. Proto platí pro převody iniciované přes službu „Giropay“ ustanovení o ochraně dat a podmínky pro on-line bankovnictví příslušné banky nebo spořitelny, které je možno kdykoliv nahlížet na příslušných internetových stránkách.

Kreditní karta (Mastercard a VISA)
Při placení kreditní kartou jsou osobní data pro účely realizace platby poskytována firmě HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.à r.l., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, R.C.S. Luxembourg B 144133.
U osobních dat předaných pro účely realizace platby se jedná zpravidla o jméno a příjmení vlastníka platební karty, číslo karty, CVC (Card Validation Code = validační kód karty) a datum platnosti. Smyslem přenosu dat je realizovat platbu.
Data jsou předávána pouze za účelem realizace platby a jsou bezpečně uložena do paměti k zajištění zákonných archivačních povinností. Vaše smluvní vztahy a také směrnice o ochraně dat se při předání řídí podle poskytovatele Vaší platební karty.

Heidelpay PayPal
Při platbě prostřednictvím služby PayPal jsou osobní data automaticky zasílána poskytovateli on-line platební služby PayPal.
Evropskou provozovatelskou společností pro službu PayPal je firma PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.
U osobních dat zasílaných službě PayPal se zpravidla jedná o jméno, příjmení, emailovou adresu, IP adresu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo i o jiná data, která jsou nutná pro realizaci platby. K realizaci smlouvy jsou nutná také taková osobní data, která souvisejí s příslušnou objednávkou.
Smyslem přenosu dat je realizovat platbu. Osobní data zaslaná službě  PayPal poskytuje firma PayPal podle okolností poskytovatelům ekonomických informací. Tento přenos dat slouží zejména k prověření identity.
Firma PayPal poskytuje osobní data případně spojeným podnikům a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to zapotřebí k plnění smluvních povinností nebo když mají být data zpracovávána dle zakázky.
Souhlas pro nakládání s osobními daty můžete vůči službě PayPal kdykoliv odvolat.  Odvolání nemá účinek na ta osobní data, která musí být povinně zpracovávána, používána nebo předávána za účelem (smluvní) realizace platby.
Platná ustanovení o ochraně dat firmy a služby PayPal je možno stáhnout na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
V rámci plnění smluv využíváme poskytovatele platebních služeb na základě článku č. 6, odstavec 1, písmeno „b“ Vyhlášky DSGVO. V ostatním využíváme poskytovatele platebních služeb na základě našich oprávněných zájmů podle článku 6, odstavec 1, písmeno „b“ vyhlášky DSGVO tak, abychom našim uživatelům nabízeli efektivní a bezpečnou možnost platby.
K datům zpracovávaným poskytovateli platebních služeb patří kmenová data, jako například jméno a adresa, bankovní data, jako například čísla účtů nebo čísla kreditních karet, hesla, kódy TAN a kontrolní sumy stejně jako smluvní údaje, sumy a údaje vztahující se k příjemci. Údaje jsou zapotřebí k provádění transakcí. Zadávaná data jsou však zpracovávána pouze poskytovatelem platebních služeb a jsou u něho uložena do paměti. To znamená, že naše firma neobdrží žádné informace vztahující se k účtu nebo kreditní kartě, nýbrž pouze informace s potvrzením nebo negativní informaci ohledně platby. Podle okolností jsou data ze strany poskytovatelů platebních služeb zasílána úvěrovým agenturám. Tento přenos dat slouží k prověření identity a bonity. V tomto ohledu odkazujeme na všeobecné obchodní podmínky a informace a o ochraně dat vydané poskytovateli platebních služeb.
Pro platební úkony platí obchodní podmínky a informace  o ochraně dat vydané příslušnými poskytovateli platebních služeb, které je možno vyvolat / vidět na příslušných webových stránkách resp. v transakčních aplikacích. Na tyto webové stránky odkazujeme rovněž za účelem dalších informací a uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, práva na informace a jiných práv dotčené osoby.


Administrace, finanční účetnictví, organizace kanceláře, správa kontaktů
Data zpracováváme v rámci správních úkolů a organizace našeho podniku, finančního účetnictví a plnění zákonných povinností, jako např. archivace.  Přitom zpracováváme stejná data, která zpracováváme v rámci poskytování našich smluvních plnění. Základem pro zpracování dat jsou článek č. 6, odstavec 1, písmeno „c“ vyhlášky DSGVO a článek č. 6, odstavec 1, písmeno „f“ vyhlášky  DSGVO. Zpracováním dat jsou dotčeni zákazníci, zájemci, obchodní partneři a návštěvníci webových stránek. Účel a náš zájem na zpracování dat spočívá v administraci, finančním účetnictví, organizaci kanceláře, archivaci dat, tedy v úlohách, které slouží udržení a zachování našich obchodních činností, poskytování našich úkolů a poskytování našich plnění a výkonů. Mazání dat s ohledem na smluvní plnění a smluvní komunikaci odpovídá údajům uvedených při těchto zpracovatelských činnostech.
Přitom poskytujeme a předáváme data finanční správě, poradcům, jako jsou daňoví poradci nebo ekonomičtí auditoři a dalším místům vybírajícím daně/poplatky a poskytovatelům platebních služeb.
Dále ukládáme do paměti na základě našich provozně ekonomických zájmů údaje o dodavatelích, ústavech a ostatních obchodních partnerech, např. za účelem pozdějšího navázání kontaktů. Tato převážně k podnikání vztažená data ukládáme do paměti zásadně trvale.

Provozně ekonomické analýzy a průzkum trhu
Abychom náš obchod mohli provozovat ekonomicky, a abychom mohli rozpoznat tržní tendence, přání smluvních partnerů a uživatelů, analyzujeme data, která máme k dispozici, ohledně obchodních operací, smluv, poptávek, atd. Přitom zpracováváme kmenová data, komunikační data, smluvní data, platební data, data o užívání, metadata na základě článku č. 6, odstavec 1, písmeno „f“ vyhlášky DSGVO, přičemž k dotčeným osobám patří smluvní partneři, zájemci, zákazníci, návštěvníci a uživatelé naší on-line nabídky.
Analýzy probíhají za účelem provozně ekonomických vyhodnocení, marketingu a průzkumu trhu. Přitom můžeme zohledňovat profily registrovaných uživatelů s údaji, např. s využívanými plněními a výkony. Analýzy nám slouží ke zvýšení uživatelské přívětivosti, k optimalizaci nabídky a k provozní ekonomičnosti. Analýzy slouží výhradně nám a nebudou sdělovány externím subjektům, pokud se nejedná o anonymní analýzy se souhrnnými hodnotami.
Jestliže jsou analýzy nebo profily vztaženy k osobám, budou mazány při výpovědi ze strany uživatele nebo anonymizovány, jinak dva (2) roky po uzavření smlouvy. V ostatním jsou celkové provozně ekonomické analýzy a stanovení všeobecných tendencí podle možností vytvářeny anonymně.

Účast na programech pro pobočky a partnery
Uvnitř naší on-line nabídky používáme na základě našich oprávněných zájmů (to jest zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší on-line nabídky) podle článku č. 6, odstavec č. 1, písmeno „f“ vyhlášky DSGVO oborově obvyklá sledovací opatření, pokud jsou zapotřebí pro provoz pobočkového / partnerského systému. V dalším textu informujeme uživatele o technických podkladech a důvodech.
Výkony a plnění nabízené našimi smluvními partnery mohou propagovat a odkazovat i na jiné webové stránky (tzv. odkazy na partnery nebo na systémy „After-Buy (po koupi)“, když jsou například odkazy nebo výkony třetích stran nabízeny po uzavření smlouvy). Provozovatelé příslušných webových stránek obdrží provizi, když uživatelé následují partnerské odkazy a následně přijmou nabídku.
Souhrnně je pro naši on-line nabídku zapotřebí, abychom mohli sledovat, zda uživatelé, kteří se zajímají o partnerské odkazy a/nebo o námi nabízené nabídky, poté skutečně přijali nabídky z podnětu partnerských odkazů nebo naší on-line platformy. Za tímto účelem jsou partnerské odkazy a naše nabídky doplněny o určité hodnoty, které mohou být součástí odkazu nebo definovány jiným způsobem, např. ve formě souboru cookie. K hodnotám patří zejména výchozí webová stránka („odkazovatel“), čas, on-line identifikátor provozovatele webové stránky, na které se nacházel partnerský odkaz, on-line identifikátor příslušné nabídky, on-line identifikátor uživatele a také specifické sledovací parametry, jako jsou např. ID reklamních prostředků, ID partnerů a kategorizace.
U námi používaných on-line identifikátorů uživatelů se přitom jedná o pseudonymní hodnoty. To znamená, že on-line identifikátory samotné neobsahují žádná osobní data, jako jsou jména nebo e-mailové adresy. Tyto identifikátory nám pouze pomáhají určit, zda stejný uživatel, který klikl na partnerský odkaz, nebo který se přes naši on-line nabídku zajímal o nějakou jinou nabídku, takovou nabídku akceptoval, to jest uzavřel smlouvu s příslušným nabízitelem. On-line identifikátor je však do té míry vztažený k osobě, jak partnerskému podniku a tak nám je on-line identifikátor k dispozici společně s jinými daty uživatele.  Jen tak nám může partnerský podnik sdělit, zda dotčený uživatel nabídku akceptoval, a my tak můžeme vyplatit např. bonus.

Registrační funkce
Uživatelé si mohou založit uživatelský účet. V rámci registrace jsou uživatelům oznamovány potřebné povinné údaje a jsou zpracovávány na základě článku č. 6, odstavec 1, písmeno „b“ vyhlášky DSGVO za účelem poskytnutí uživatelského účtu. Ke zpracovávaným datům patří zejména login (přihlašovací) informace (jméno, heslo a e-mailová adresa). Data zadaná v rámci registrace jsou používána za účelem využívání uživatelského účtu a k jeho účelu.
Uživatelé mohou být e-mailem zpravováni o informacích, které jsou relevantní pro jejich uživatelský účet, jako jsou např. změny. Když uživatel vypověděl svůj uživatelský účet, jsou jeho data související s uživatelských účtem mazána s výhradou zákonem stanovené archivační povinnosti. Je povinností uživatelů, aby při vypovězení provedli zálohu dat ještě před ukončením smlouvy. Jsme oprávněni nevratně smazat všechna během doby trvání smlouvy uložená data uživatele.
V rámci využívání našich registračních a přihlašovacích funkcí jakož i využívání uživatelského účtu ukládáme do paměti IP adresu a čas příslušného uživatelova úkonu. Ukládání dat do paměti probíhá na základě našich oprávněných zájmů jakož i zájmů uživatele ve věci ochrany před zneužitím a neoprávněným používáním. Tato data zásadně nejsou předávána třetím stranám vyjma těch případů, kdy je to zapotřebí ke sledování našich nároků, nebo když k tomu existuje zákonná povinnost podle článku č. 6, odstavec 1, písmeno „c“ vyhlášky DSGVO. IP adresy jsou nejpozději po 7 dnech anonymizovány nebo mazány.

Komentáře a příspěvky
Jestliže uživatelé zanechají komentáře nebo jiné příspěvky, mohou být jejich IP adresy na základě našich oprávněných zájmů podle článku č. 6, odstavec 1, písmeno „f“ vyhlášky DSGVO archivovány po dobu 7 dnů. Děje se tak v zájmu naší bezpečnosti, pokud někdo v komentářích nebo příspěvcích zanechává protiprávní obsahy (urážky, zakázaná politická propaganda, atd.). V takovém případě můžeme my sami být za komentář nebo příspěvek stíháni, a máme proto zájem na identitě autora.
Dále si vyhrazujeme právo na základě našich oprávněných zájmů podle článku č. 6, odstavec 1, písmeno „f“ vyhlášky DSGVO zpracovávat údaje uživatele za účelem rozpoznání spamu.
Data uváděná v rámci komentářů a příspěvků bude naše firma trvale archivovat až do vyjádření odporu ze strany uživatele.

Abonování (odběr) komentářů
Následné komentáře si mohou uživatelé abonovat se souhlasem podle článku 6, odstavec 1, písmeno „a“ vyhlášky DSGVO. Uživatelé obdrží potvrzovací e-mail, aby prověřili, zda jsou vlastníky uvedené e-mailové adresy. Uživatelé mohou aktivní abonování komentářů kdykoliv zrušit. Potvrzovací e-mail bude obsahovat informace o možných zrušeních (odvolání souhlasu). Za účelem prokázání souhlasu uživatelů archivujeme čas přihlášení a IP adresu, a tyto informace mažeme tehdy, když se uživatelé od abonování odhlásí.
Příjem našich abonovaných zpráv můžete kdykoliv zrušit, to jest můžete Váš souhlas odvolat. Dotčené e-mailové adresy můžeme archivovat po dobu až tří (3) roků na základě našich oprávněných zájmů předtím, než je smažeme, abychom Vám mohli doložit dříve učiněný souhlas. Zpracování těchto dat je omezeno na účel možného odvracení nároků. Individuální žádost o smazání dat je kdykoliv možná, pokud je současně potvrzena existence někdejšího souhlasu.

Navázání kontaktu
Při navázání kontaktu s námi (například prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem, telefonem nebo prostřednictvím sociálních médií) jsou údaje uživatele pro zpracování a vyřízení žádosti o kontakt zpracovávány podle článku č. 6, odstavec 1, písmeno b) vyhlášky DSGVO. Údaje uživatelů mohou být archivovány v Customer-Relationship-Management System ("CRM systém = systém pro správu vztahů se zákazníky") nebo ve srovnatelné organizaci poptávek a dotazů.
Poptávky mažeme tehdy, když již nejsou zapotřebí. Potřebnost prověřujeme každé dva roky. Dále platí zákonné archivační povinnosti.

Informační leták / zpravodaj (Newsletter)
V následujících pokynech Vás informuje o obsahu našich informačních letáků jako ž i o přihlašovacích, odesílacích a vyhodnocovacích metodách a také o Vašem právu vyjádřit nesouhlas. Abonováním našeho informačního letáku / zpravodaje vyjadřujete souhlas s přijímáním a s popisovanými metodami.
Obsah informačního letáku / zpravodaje: Zasíláme informační letáky / zpravodaje, e-maily a další elektronická oznámení s reklamními informacemi (dále označovány jako „informační leták“) pouze se souhlasem příjemců nebo se zákonným povolením. Jestliže jsou v rámci přihlášení k informačnímu letáku jeho obsahy konkrétně popsány, jsou rozhodné pro souhlas ze strany uživatelů. V ostatním obsahují naše informační letáky informace o našich produktech a doprovodné informace (například bezpečnostní pokyny a upozornění), nabídky, akce a informace o našem podniku.
Double-Opt-In a protokolování: Přihlášení k našemu informačnímu letáku / zpravodaji probíhá tzv. metodou „ Double-Opt-In“. To znamená, že po přihlášení obdržíte e-mail, ve kterém budete požádáni o potvrzení Vaší přihlášky. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl přihlašovat cizími e-mailovými adresami. Přihlášení k informačnímu letáku jsou protokolována, aby bylo možno přihlašovací proces prokázat podle právních požadavků. K tomu patří archivování okamžiku přihlášení a potvrzení a také IP adresy. Právě tak jsou protokolovány změny Vašich dat uložených u zásilkové služby.
Přihlašovací data: Pro přihlášení k informačnímu letáku / zpravodaji postačuje, když uvedete Vaši e-mailovou adresu. Volitelně Vás žádáme, abyste uvedli jméno za účelem osobního oslovení v informačním letáku.
Odesílání informačního letáku a s tím spojené měření úspěchu probíhá na základě souhlasu příjemců podle článku č. 6, odstavec 1. Písmeno „a“, článku č. 7 vyhlášky DSGVO ve spojení s § 107 odstavec 2 TKG nebo jestliže není souhlas zapotřebí, na základě našich oprávněných zájmů ve věci přímého marketingu podle článku č. 6, odstavec  1, písmeno „f“ vyhlášky DSGVO ve spojení s § 107 odstavec  2 a 3 TKG.
Protokolování přihlašovacího postupu probíhá na základě našich oprávněných zájmů podle článku č. 6, odstavec 1, písmeno „f“ vyhlášky DSGVO. Náš zájem se zaměřuje na používání uživatelsky přívětivého a bezpečného systému pro informační letáky, který slouží jak našim obchodním zájmům, tak také očekáváním uživatelů, a dále nám umožňuje prokázat souhlasy.
Výpověď / odvolání souhlasu - Příjem našeho informačního letáku můžete kdykoliv vypovědět, a  to znamená, že můžete Vás souhlas odvolat. Odkaz na vypovězení informačního letáku naleznete na konci každého informačního letáku. Dotčené e-mailové adresy můžeme archivovat po dobu až tří (3) roků na základě našich oprávněných zájmů předtím, než je smažeme, abychom Vám mohli doložit dříve učiněný souhlas. Zpracování těchto dat je omezeno na účel možného odvracení nároků. Individuální žádost o smazání dat je kdykoliv možná, pokud je současně potvrzena existence někdejšího souhlasu.

Informační leták / zpravodaj - Odesílací služba
Odesílání informačního letáku probíhá prostřednictvím odesílací služby CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Deutschland. Ustanovení o ochraně dat vydané zásilkovou službou si můžete prohlédnout na adrese: https://mailchimp.com/legal/. Zásilková služba je používána na základě našich oprávněných zájmů podle článku č. 6, odstavec 1, písmeno „f“ vyhlášky DSGVO a smlouvy o zpracování dat na zakázku podle článku č. 28, odstavec 3 strana 1 vyhlášky DSGVO.
Provozovatel zásilkové služby může využívat data příjemců v pseudonymní formě, to znamená bez přiřazení k uživateli, a sice k optimalizaci nebo zlepšování vlastních služeb, např. k technické optimalizaci  expedice a k prezentování informačních letáků nebo pro statistické účely.  Provozovatel zásilkové služby však nepoužívá data našich příjemců informačních letáků k tomu, aby je sám oslovoval nebo aby tato data předával třetím stranám.

Informační leták / zpravodaj - Měření úspěchu
Informační letáky obsahující tzv. „web-beacon“, to znamená soubor o velikosti pixelu, který je po otevření informačního letáku resp. pokud využíváme provozovatele zásilkové služby, volán jeho serverem. V rámci tohoto volání jsou získávány především technické informace, jako jsou údaje o prohlížeči a Vašem systému, jakož i Vaše IP adresa a čas volání.
Tyto informace jsou používány k technickému zlepšení služeb na základě technických dat nebo cílových skupin dle Vašeho chování při čtení a na základě míst volání (která je možno určit za pomoci IP adresy) nebo přístupových časů. Ke shromažďovaným statistickým datům patří také zjištění, zda jsou informační letáky otevírány, kdy jsou otevírány a na jaké odkazy je klikáno. Tyto informace mohou být z technických důvodů sice přiřazovány k jednotlivým příjemcům informačních letáků, není však snahou naší ani případného zapojeného provozovatele zásilkové služby sledovat jednotlivé uživatele. Vyhodnocení nám slouží především k rozpoznání charakteristik čtení našich uživatelů a k přizpůsobení našich obsahů uživatelům nebo k zasílání různých obsahů podle zájmů našich uživatelů.
Separátní odvolání souhlasu s měřením úspěchu bohužel není možné. V tomto případě je nutno vypovědět celkový odběr informačních letáků.

Hosting a odesílání e-mailů
Námi využívané hostingové služby slouží k poskytování následujících plnění a výkonů: Infrastrukturní a platformové služby. Výpočetní kapacita, paměťové místo a databázové služby, odesílání e-mailů, bezpečnostní služby jakož i technické údržbové služby, které používáme za účelem provozování této on-line nabídky.
Přitom zpracovává naše firma resp. náš poskytovatel hostingových služeb kmenová data, kontaktní data, obsahová data, data o užívání, metadata a komunikační data zákazníků, zájemců a návštěvníků této on-line nabídky na základě našich oprávněných zájmů ohledně efektivního s bezpečného poskytování  této on-line nabídky podle článku č. 6, odstavec 1, písmeno „f“ vyhlášky DSGVO ve spojení s článkem č. 28 vyhlášky DSGVO (uzavření smlouvy o zpracování dat na zakázku).

Shromažďování přístupových dat a přihlašovacích souborů (logfiles)
Na firma, resp. náš poskytovatel hostingových služeb, shromažďuje na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu článku č. 6, odstavec 1, písmeno „f“ vyhlášky DSGVO data o každém přístupu na server, na kterém se tato služba nachází (takzvané „Serverlogfiles“). K přístupovým datům patří jméno volané webové stránky, soubor, datum a čas volání, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném volání, typ prohlížeče včetně jeho verze, operační systém uživatele, URL odkazovatele (předchozí navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel.
Informace z přihlašovacího souboru jsou z bezpečnostních důvodů (například k rozkrytí případného zneužití nebo podvodu) archivovány na dobu maximálně 7 dnů a poté jsou mazány. Data, jejichž další archivování je zapotřebí za účelem dokazování, jsou vyjmuta z mazání až do definitivního vysvětlení konkrétního případu.

Google Tag Manager
Google Tag Manager je řešení, pomocí kterého můžeme spravovat tzv. tagy na rozhraní webové stránky (a tím začlenit do naší on-line nabídky službu jako Google Analytics a jiné marketingové služby od firmy Google). Tag Manager samotný (který implementuje tagy) nezpracovává žádná osobní data uživatelů. S ohledem na zpracování osobních dat uživatelů odkazujeme na následující údaje o službách Google. Směrnice pro používání: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google AdWords a měření konverze
Na základě našich oprávněných zájmů (to jest zájem na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozování naší on-line nabídky ve smyslu článku č. 6, odstavec 1, písmeno „f“ vyhlášky DSGVO) používáme služby firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).
Firma Google je certifikována podle úmluvy „Privacy-Shield“ a poskytuje tím garanci, že je dodržováno evropské právo o ochraně dat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Naše firma používá on-line marketingovou metodu Google "AdWords“ pro umísťování inzerátů v reklamní síti firmy Google (např. ve výsledcích vyhledávání, ve videozáznamech, na webových stránkách, atd.), aby byly reklamy zobrazovány těm uživatelům, kteří mají pravděpodobně o naši reklamu zájem. To nám umožňuje zobrazovat reklamu pro a uvnitř naší on-line nabídky cíleněji tak, aby byla uživatelům prezentována pouze taková reklama, které potenciálně odpovídá jejich zájmům. Jestliže jsou některému uživateli zobrazovány např. reklamy na produkty, o které se zajímal na jiných on-line nabídkách, hovoříme v této souvislosti o „re-marketingu“. Za tímto účelem je při vyvolání naší nebo jiných webových stránek, na kterých je aktivní reklamní síť firmy Google, přímo firmou Google realizován kód od firmy Google, a do webové stránky jsou začleněny tzv. re-marketingové tagy (neviditelné grafiky nebo kódy, také označované jako "Web Beacons"). S jejich pomocí je na na přístroj uživatele ukládán individuální cookie, to znamená malý soubor (namísto cookie mohou být používány i jiné srovnatelné technologie). V tomto souboru je zaznamenáno, které webové stránky uživatel navštívil, o jaké obsahy se zajímá a na jaké nabídky uživatel klikl, a dále se zde nacházejí technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další údaje o používání on-line nabídky.
Dále obdržíme individuální „konverzní cookie“. Informace shromažďované pomocí cookies slouží firmě Google k vytváření konverzních statistik pro naši firmu. Dovídáme se však pouze anonymní celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu, a kteří byli přesměrováni na stránku opatřenou konverzním sledovacím tagem. Nedostáváme však takové informace, dle kterých by bylo možno uživatele osobně identifikovat.
Data uživatelů jsou v rámci reklamní sítě firmy Google zpracovávána pseudonymně. To znamená, že firma Google archivuje a zpracovává například nikoliv jména nebo e-mailové adresy uživatelů, nýbrž zpracovává relevantní data ve vztahu ke cookies a uvnitř pseudonymních uživatelských profilů. To znamená, že z pohledu Google jsou reklamy spravovány a zobrazovány nikoliv pro konkrétně identifikovanou osobu, nýbrž pro vlastníka cookie, nezávisle na tom, kdo je vlastníkem tohoto cookie. To neplatí, jestliže uživatel firmě Google výslovně dovolil, aby zpracovávala data bez této pseudonymizace. Informace shromážděné o uživatelích jsou zasílány firmě Google a jsou archivovány na serverech firmy Google v USA.
Další informace o používání dat firmou Google, o možných nastavení a odebráních souhlasu, naleznete v prohlášení o ochraně dat firmy Google (https://policies.google.com/technologies/ads) jakož i v nastaveních pro zobrazování webových stránek ze strany Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Doubleclick
Na základě našich oprávněných zájmů (to jest zájem na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozování naší on-line nabídky ve smyslu článku č. 6, odstavec 1, písmeno „f“ vyhlášky DSGVO) používáme služby firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).
Firma Google je certifikována podle úmluvy „Privacy-Shield“ a poskytuje tím garanci, že je dodržováno evropské právo o ochraně dat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Naše firma používá on-line marketingovou metodu Google "Doubleclick“ pro umisťování reklam v reklamní síti firmy Google (například ve výsledcích vyhledávání, ve videozáznamech, na webových stránkách, atd.). „Double Click (dvojité kliknutí)“ se vyznačuje tím, že reklamy jsou zobrazovány v reálném čase na základě předpokládaných / pravděpodobných zájmů uživatelů. To nám umožňuje zobrazovat reklamu pro a uvnitř naší on-line nabídky cíleněji tak, aby byla uživatelům prezentována pouze taková reklama, které potenciálně odpovídá jejich zájmům. Jestliže jsou některému uživateli zobrazovány např. reklamy na produkty, o které se zajímal na jiných on-line nabídkách, hovoříme v této souvislosti o „re-marketingu“. Za tímto účelem je při vyvolání naší nebo jiných webových stránek, na kterých je aktivní reklamní síť firmy Google, přímo firmou Google realizován kód od firmy Google, a do webové stránky jsou začleněny tzv. re-marketingové tagy (neviditelné grafiky nebo kódy, také označované jako "Web Beacons"). S jejich pomocí je na na přístroj uživatele ukládán individuální cookie, to znamená malý soubor (namísto cookie mohou být používány i jiné srovnatelné technologie). V tomto souboru je zaznamenáno, které webové stránky uživatel navštívil, o jaké obsahy se zajímá a na jaké nabídky uživatel klikl, a dále se zde nacházejí technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další údaje o používání on-line nabídky.
Je evidována také IP adresa uživatelů, přičemž je uvnitř členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Smlouvy o evropském hospodářském prostoru krácena a pouze ve výjimečných případech celkově přenášena na server firmy Google v USA a zde krácena. Výše uvedené informace mohou být ze strany firmy Google spojovány také s podobnými informacemi z jiných zdrojů. Jestliže uživatel následně navštíví jiné webové stránky, mohou mu být zobrazovány takové reklamy, které odpovídají jeho pravděpodobným zájmům a jsou k němu směrovány na základě jeho uživatelského profilu.
Data uživatelů jsou v rámci reklamní sítě firmy Google zpracovávána pseudonymně. To znamená, že firma Google archivuje a zpracovává například nikoliv jména anebo e-mailové adresy uživatelů, nýbrž zpracovává relevantní data ve vztahu ke cookies a uvnitř pseudonymních uživatelských profilů. To znamená, že z pohledu Google jsou reklamy spravovány a zobrazovány nikoliv pro konkrétně identifikovanou osobu, nýbrž pro vlastníka cookie, nezávisle na tom, kdo je vlastníkem tohoto cookie. To neplatí, jestliže uživatel firmy Google výslovně dovolil, aby zpracovávala data bez této pseudonymizace. Informace shromážděné o uživatelích pomocí marketingových služeb Google jsou zasílány firmě Google a jsou archivovány na serverech firmy Google v USA.
Další informace o používání dat firmou Google, o možných nastavení a odebráních souhlasu, naleznete v prohlášení o ochraně dat od firmy Google (https://policies.google.com/technologies/ads) jakož i v nastaveních pro zobrazování webových stránek ze strany Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Facebook-Pixel, Custom Audiences a Facebook-Conversion
Uvnitř naší on-line nabídky je na základě našich oprávněných zájmů ve věci analýzy, optimalizace a ekonomického provozování naší on-line nabídky a za tímto účelem používán tzv. "Facebook-Pixel" sociální sítě Facebook, která je provozována firmou Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. pokud sídlíte v EU firmou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook").
Firma Facebook je certifikována podle úmluvy „Privacy-Shield“ a poskytuje tím garanci, že je dodržováno evropské právo o ochraně dat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
S pomocí Facebook pixelu může firma Facebook určovat návštěvníky naší on-line nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. "Facebook-Ads"). V souladu s tím používáme Facebook pixel pro směrování naší přes Facebook zasílané reklamy pouze těm uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši on-line nabídku, nebo kteří vykazují určité znaky (např. mají zájem o určitá témata nebo produkty, které je možno stanovit podle navštívených webových stránek), které zasíláme firmě Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Pomocí Facebook pixelu chceme také zajistit, aby naše facebookové reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nepůsobily obtěžujícím dojmem. S pomocí Facebook pixelu chceme také zpětně vyhodnocovat účinnost facebookových reklam, neboť vidíme, zda uživatelé po kliknutí na facebookovou reklamu byli přesměrováni na naši webovou stránku (tzv. „konverze“).
Zpracování dat firmou Facebook probíhá v rámci směrnice o ochraně dat vydané firmou Facebook. Odpovídající generální upozornění a pokyny k zobrazování facebookové reklamy obdržíte ve směrnici o ochraně dat od firmy Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Speciální informace a detaily k Facebook pixelu a jeho fungování obdržíte v nápovědě / podpoře pro Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Můžete odmítnout evidování dat prostřednictvím Facebook pixelu a používání Vašich dat pro zobrazování facebookových reklam. Pro nastavení, které druhy reklam Vám budou uvnitř Facebooku zobrazovány, můžete vyvolat stránku zřízenou firmou Facebook, a na ní se řídit pokyny pro nastavení reklamy na bázi uživatelů: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení jsou prováděna nezávisle na platformě, to jest jsou přebírána pro všechny přístroje, stolní počítače nebo mobilní přístroje.
Používání cookies, které slouží k měření dosahu a k reklamním účelům, můžete zakázat také prostřednictvím deaktivační stránky iniciativy pro síťovou reklamu na adrese (http://optout.networkadvertising.org/) a dále v USA na webové stránce: (http://www.aboutads.info/choices) nebo na evropské webové stránce: (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Vytváření pseudonymních užívacích profilů pro analýzu reklamy
Na naší webové stránce jsou pomocí software „econda Shop Monitor“, služba pro analyzování reklamy od firmy econda GmbH, shromažďována a archivována data, ze kterých jsou za použití pseudonymů vytvářeny užívací profily. Tyto užívací profily slouží k analýze chování návštěvníků a ke zlepšení a k na potřeby zaměřenému uspořádání naší nabídky. K tomuto účelu mohou být používány cookies, které umožňují opětovně rozpoznat internetový prohlížeč.  Užívací profily však nejsou bez výslovného souhlasu návštěvníka sdružovány s daty o nositeli pseudonymu.
Zejména IP adresy jsou bezprostředně po vstupu učiněny nerozpoznatelnými, takže přiřazení užívacích profilů k IP adresám není možné. Shromažďování a archivování dat za účelem webové analýzy můžete kdykoliv s budoucím účinkem odmítnout tak, že odepřete souhlas na odkazu: www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html.

On-line přítomnost / prezentace na sociálních médiích
Naše firma udržuje on-line prezentaci na sociálních sítích a platformách, abychom komunikovali s tam aktivními zákazníky, zájemci a uživateli, a mohli jsme je tam informovat o našich službách a plněních. Při vyvolání příslušných sítí a platforem platí obchodní podmínky a směrnice pro zpracování dat vydané příslušnými provozovateli.
Jestliže není v rámci našeho  prohlášení o ochraně dat uvedeno jinak, zpracováváme data uživatelů, pokud s námi komunikují v rámci sociálních sítí a platforem, např. když uživatelé formulují příspěvky na našich on-line prezentacích nebo nám zasílají zprávy.

Zapojení služeb a obsahů třetích stran
V rámci naší on-line nabídky využíváme na základě našich oprávněných zájmů (to jest zájmu ve věci analýzy, optimalizace a ekonomického provozování naší on-line nabídky ve smyslu článku č. 6, odstavec  1, písmeno „f“ vyhlášky DSGVO) obsahové a servisní nabídky třetích nabízitelů, abychom mohli využívat jejich obsahy a služby, např. videa nebo písemnosti (dále označovány jako „obsahy“).
o vždy předpokládá, že třetí nabízitelé těchto obsahů znají IP adresu uživatelů, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsahy do jejich prohlížečů. IP adresa je tudíž potřebná pro zobrazení těchto obsahů. Snažíme se používat takové obsahy, jejichž nabízitelé používají IP adresu pouze k odeslání obsahů. Třetí nabízitelé mohou dále používat takzvané pixelové tagy (neviditelné grafiky, které jsou označovány také jako "Web Beacons") pro statistické nebo marketingové účely. Pomocí "pixelových tagů“ je možno vyhodnocovat informace jako návštěvnický provoz na stránkách této webové stránky. Pseudonymní informace mohou být dále ukládány na uživatelův přístroj jako cookies, a mohou obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy jakož i další údaje o používání naší on-line nabídky, a mohou být také spojovány s podobnými informacemi z jiných zdrojů.

Youtube
Začleňujeme videa z platformy “YouTube” od provozovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně dat: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Používání Facebook Social Plugins
Na základě našich oprávněných zájmů (to jest zájmů ve věci analýzy, optimalizace a ekonomického provozování naší on-line nabídky ve smyslu článku č. 6, odstavec 1, písmeno „f“ vyhlášky DSGVO) používáme tzv. Social Plugins ("Plugins") ze sociální sítě  facebook.com, která je provozována firmou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Plugins mohou zobrazovat interakční prvky nebo obsahy (např. videa, grafiky nebo textové příspěvky) a jsou rozpoznatelné na jednom z log Facebooku (bílé „f“ na modré kostce, podle pojmů "Like", "líbí se mi" nebo dle znaku „Palec nahoru“) nebo jsou označeny přídomkem "Facebook Social Plugin". Seznam a vzhled Facebook Social Plugins je možno vidět zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Firma Facebook je certifikována podle úmluvy „Privacy-Shield“ a poskytuje tím garanci, že je dodržováno evropské právo o ochraně dat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Když uživatel vyvolá některou funkci této on-line nabídky, která obsahuje takový Plugin, vytvoří jeho přístroj přímé spojení se servery firmy Facebook. Obsah Pluginu je firmou Facebook zasílán přímo do uživatelova přístroje a ten jej začlení do on-line nabídky. Přitom mohou být ze zpracovávaných dat vytvářeny užívací profily uživatelů. Naše firma proto nemá žádný vliv na rozsah dat, která firma Facebook shromažďuje pomocí těchto Plugins, a informujeme proto uživatele v souladu s naším stavem znalostí.
Přes začlenění Pluginů získává firma Facebook informaci, že uživatel vyvolal odpovídající stránku on-line nabídky. Jestliže je uživatel u Facebooku přihlášen, může firma Facebook návštěvu přiřadit k jeho Facebook účtu. Jestliže uživatelé interagují s Pluginy, např. stisknou tlačítko „Like“ nebo napíší komentář, bude odpovídající informace zaslána z Vašeho přístroje přímo do firmy Facebook a tam uložena do paměti. Jestliže není uživatel členem u Facebook, existuje přesto možnost, že firma Facebook zjistí jeho IP adresu a uloží si ji do paměti. Podle firmy Facebook jsou v Německu archivovány pouze anonymizované IP adresy.
Účel a rozsah shromažďování dat a další zpracování a používání dat firmou Facebook a související práva a možná nastavení k ochraně privátní sféry uživatelů můžete nalézt v informacích o ochraně dat, které vydala firma Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Jestliže je uživatel členem Facebook a nechce, aby o něm firma Facebook sbírala prostřednictvím on-line nabídky data, a propojovala je s jeho u firmy Facebook archivovanými členskými daty, musí se před používáním naší on-line nabídky odhlásit z Facebooku a smazat jeho cookies. Další nastavení a odepření souhlasu s používáním dat pro reklamní účely jsou možná v rámci nastavení profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  nebo přes stránku v USA: http://www.aboutads.info/choices/  nebo v EU přes stránku http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení jsou prováděna nezávisle na platformě, to jest jsou přebírána pro všechny přístroje, stolní počítače nebo mobilní přístroje.