Tento online shop používá soubory cookies pro optimální zážitek z nákupu. Přitom jsou ve vašem počítači ukládány například informace o relaci nebo nastavení jazyka. Bez souborů cookies je rozsah funkcí online shopu omezen. Pokud s tím nesouhlasíte, klepněte zde.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky pro senses on-line obchod firmy STEINEL Vertrieb GmbH


IOblast platnosti

Pro všechny objednávky zboží (v dalším textu také: „produkty“) učiněné prostřednictvím on-line obchodu senses na stránkách www.senses-shop.com mezi firmou STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz (v dalším textu „STEINEL“) a Vámi (v dalším textu „zákazník“) platí výhradně tyto Všeobecné obchodní podmínky (v dalším textu: „AGB“) ve znění, které platilo v okamžiku objednání zboží.


II.    Objednací úkon, uzavření smlouvy a disponování / dostupnost produktů

1. Jestliže zákazník nalezl v našem on-line obchodě požadovaný produkt, může jej nezávazně vložit do nákupního košíku kliknutím na tlačítko „do nákupního košíku“. Obsah nákupního košíku může zákazník kdykoliv prohlížet kliknutím na symbol nákupního košíku a následným kliknutím na tlačítko „Zobrazit nákupní košík“. Produkty je možno z nákupního košíku kdykoliv opět odstranit kliknutím na políčka „Odstranit“ a „Aktualizovat“. Jestliže chce zákazník produkty vložené do nákupního košíku koupit, klikne na tlačítko „Pokračovat k dalšímu kroku“. Po volbě učiněné zákazníkem zda chce učinit objednávku pro existující zákaznický účet, zda chce provést novou registraci či učinit objednávku bez registrace, bude zákazník požádán o zadání příslušných dat a údajů.  Povinné údaje jsou vypsány tučným písmem. Zadaná data jsou přenášena v zakódované podobě. Po zadání údajů a zvolení způsobu platby přejde zákazník stisknutím tlačítka „Pokračovat k dalšímu kroku“ na stránku s přehledem objednávky, na které může svoje údaje ještě jednou zkontrolovat, a kde obdrží další informace, zejména informace o dodávce a způsobu platby. Objednávání je možno kdykoliv přerušit uzavřením okna prohlížeče. Kliknutím na tlačítko „Závazně objednat s povinností uhradit zboží“ dokončí zákazník závaznou objednávku. Na jednotlivých stránkách objednávkového postupu dostává zákazník další informace, například o možných korekcích, dodání, nákladech na expedici a o způsobu platby.


2. Vyobrazení produktů v našem on-line obchodě nepředstavuje nabídku ve smyslu §§ 145 ff. BGB (občanského zákoníku), nýbrž se jedná o nezávazný on-line katalog. Teprve kliknutím na tlačítko „Závazně objednat s povinností uhradit zboží“ činí zákazník právně závaznou nabídku (návrh) ohledně nákupu zboží obsaženého v nákupním košíku, a prohlašuje, že souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Poté, kdy firma STEINEL obdrží zákazníkovu objednávku, potvrdí firma STEINEL zákazníkovi obdržení objednávky a obsah objednávky ve formě automatizovaného e-mailu (potvrzení o obdržení objednávky). Toto potvrzení o obdržení objednávky ještě nepředstavuje akceptování zákazníkovy nabídky, ledaže by v potvrzení byl vedle obdržení objednávky zároveň potvrzen i obsah objednávky. Akceptování smlouvy firmou STEINEL nastává buď formou další e-mailové zprávy, ve které je potvrzena expedice zboží (potvrzení o expedici) nebo odesláním produktů do pěti (5) pracovních dnů od obdržení zákazníkovy objednávky. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy je akceptována firmou STEINEL.

4. Jestliže firma STEINEL nevydá během dvou (2) dnů prohlášení o akceptování smlouvy, pak nebyla zákazníkova objednávka akceptována, o čemž firma STEINEL zákazníka informuje (např. e-mailem). Poté již zákazník není svojí objednávkou vázán. Jestliže v okamžiku objednání není objednaný produkt k dispozici, vyhrazuje si firma STEINEL právo neakceptovat nabídku na uzavření kupní smlouvy, takže smlouva nevzniká. O této skutečnosti bude zákazník informován (např. e-mailem). Také po této zprávě již zákazník není svojí objednávkou vázán. Již provedené platby budou zákazníkovi neprodleně vráceny.

5. Zákazník musí zajistit, aby e-mailová adresa, kterou uvedl při objednávání zboží, byla správná a platná tak, aby mohl na této adrese přijímat námi zasílané e-mailové zprávy. Zejména při použití tzv. SPAM filtrů musí zákazník zajistit, aby všechny e-mailové zprávy zasílané firmou STEINEL mohly být řádně doručeny. V rámci objednávání nese zákazník riziko nedohledatelného nebo nesprávného přenosu dat.

6. Prodej námi nabízených produktů probíhá pouze v komerčně obvyklých množstvích.


III. Registrace pro on-line účet

1. Zákazník si může v tomto senses on-line obchodě volitelně otevřít zákaznický účet a budoucí objednávky činit po zadání uživatelského jména a hesla, aniž by musel znovu zadávat adresové údaje. Přístup k zákaznickému účtu je možný pouze po zadání uživatelského jména osobního hesla.

2. Při zadávání zákazníkových osobních dat pro účely registrace odpovídá zákazník za pravdivost a úplnost údajů. Zákazník je povinen nakládat s přístupovými daty jako s důvěrnými informacemi a nezpřístupňovat je žádné třetí straně.

3. Potvrzení o přihlášení zákazníka následuje bezprostředně po odeslání přihlášení po kliknutí na tlačítko "Uložit do paměti". Poté se může zákazník pod svými údaji přihlásit do (účetního) systému.

4. Jeden každý zákazník je oprávněn provozovat současně a vždy pouze jeden zákaznický účet. Firma STEINEL si vyhrazuje právo mazat vícenásobná přihlášení a zákazníky, kteří porušují toto ustanovení, varovat zákazníky nebo jejich účty vypovědět resp. smazat nebo změnit jejich obsahy (virtuální domovní řád/ právo).


IV. Uložení do paměti a prohlížení textu smlouvy

Jestliže zákazník objedná zboží v našem on-line obchodě, je text smlouvy uložen do paměti našich interních systémů, avšak z bezpečnostních důvodů jej zákazník nemůže přímo vyvolávat. Tyto Všeobecné obchodní podmínky je možno kdykoliv prohlížet na našich webových stránkách. Objednávková data, Všeobecné obchodní podmínky jakož i dle oddílu 7 těchto Všeobecných obchodních podmínek již dříve obdržené informace ohledně práva na odstoupení od smlouvy ve formě separátního dokumentu (poučení o odstoupení od smlouvy včetně vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy) budou zákazníkovi navíc zaslány e-mailem. Objednávková data a další dokumenty můžete ukládat do paměti, vytisknout a použít jako vlastní akta. Po uzavření objednávky již nejsou Vaše objednávková data z bezpečnostních důvodů přístupná přes internet, ledaže se zákazník zaregistroval pro on-line účet, ve kterém je možno objednávková data prohlížet.


V. Ceny a výhrada vlastnictví

1. Platí ceny uvedené v našem on-line obchodě v okamžiku objednání. Všechny ceny jsou v měně EURO a rozumí se včetně zákonné daně z obratu, a je k nim nutno ještě připočítat vzniklé a separátně vykázané náklady na expedici a zaslání zboží.

2. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví firmy STEINEL.


VI. Dodací podmínky

1. Pokud není dohodnuto jinak, proběhne dodávka na zákazníkem uvedenou dodací adresu a způsobem, který si zákazník zvolil.

2. Jestliže firma STEINEL během zpracování objednávky zjistí, že objednaný produkt není k dispozici, bude o tom zákazník separátně informován e-mailem. Zákonné nároky zákazníka zůstávají nedotčeny.

3. Jestliže dodávka k zákazníkovi není možná, protože dodané zboží neprojde zákazníkovými vstupními dveřmi, domovními dveřmi nebo schodištěm, nebo protože zákazník nebyl zastižen na jím uvedené dodací adrese, ačkoliv byl okamžik dodání zboží zákazníkovi předem a dostatečně včas oznámen, nese zákazník náklady na neúspěšné dodání zboží.

4. Firma STEINEL je oprávněna provést částečnou dodávku, pokud je taková dodávka pro zákazníka rozumná a přiměřená.

5. Průměrná dodací lhůta činí až tři (3) pracovní dny, pokud není v popisu zboží uvedeno jinak. Dodací lhůta u služby „Next Day (následující den)“ činí jeden (1) pracovní den, pokud obdržíme objednávku do 14:00 hodin.


VII. Platební podmínky a náklady na expedici a zaslání zboží

1. Zákazníkovi jsou k dispozici platební metody a způsoby zobrazené v rámci objednávkového procesu. Platba proběhne volitelně jako okamžitý bankovní převod, platba přes Heidelpay PayPal, přes Giropay Deutschland nebo přes kreditní kartu.

2. Kupní cena je splatná okamžitě po uzavření smlouvy.

3. V závislosti na platební možnosti je v některých případech (PayPal, okamžitý převod) platba iniciována přímo při objednání zboží. Zadaná data nejsou ukládána do paměti u firmy STEINEL, nýbrž u příslušného zvoleného poskytovatele platební služby. Pro tyto účely platí ustanovení o ochraně dat vydaná zvoleným poskytovatelem platební služby.

4. Náklady na expedici a zaslání zboží jsou uvedeny v oddíle „Dodací a expediční podmínky“. Cena včetně daně z obratu a vzniklých nákladů na expedici a zaslání (dopravu) zboží jsou také zobrazeny v objednávkové obrazovce předtím, než zákazník objednávku odešle.

5. Jestliže firma STEINEL plní objednávku formou několika dílčích dodávek, vznikají zákazníkovi expediční a zásilkové (dopravní) náklady pouze u první dílčí dodávky. Jestliže jsou dílčí dodávky prováděny na přání zákazníka, vznikají zákazníkovi expediční a zásilkové (dopravní) náklady pro každou dílčí dodávku.


VIII. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Jestliže je zákazník fyzickou osobou, která činí právní úkon za účelem, který nelze přiřadit k její podnikatelské ani k její samostatné profesní činnosti (spotřebitel), má zákazník ze zákona právo odstoupit od smlouvy.

2. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy na zboží:

Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do třiceti (30) dnů bez uvedení důvodů.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy činí sto (100) dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, zboží převzala resp. má zboží v držení.

V případě smlouvy, která se týká několika položek zboží, které jste objednali v rámci jedné objednávky, a které jsou dodávány odděleně, trvá lhůta pro odstoupení od smlouvy sto (100) dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, zboží převzala resp. má zboží v držení.

I
V případě smlouvy o dodání zboží v několika dílčích dodávkách nebo v několika kusech, trvá lhůta pro odstoupení od smlouvy sto (100) dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, zboží převzala resp. má zboží v držení.

V případě smlouvy o pravidelném dodávání zboží nad rámec stanoveného časového intervalu trvá lhůta pro odstoupení od smlouvy sto (100) dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzala resp. má zboží v držení.

Abyste mohli vykonat Vaše právo na odstoupení od smlouvy, musíte informovat naši stranu (STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, telefonní číslo: 05245/448-300; telefaxové číslo: 05245/448-197,E-mailová adresa: service@senses-shop.comve formě jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, telefaxem nebo e-mailem) o rozhodnutí, že chcete od této smlouvy odstoupit. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, který však není předepsán. Jestliže tuto možnost použijete, zašleme Vám neprodleně (např. e-mailem) potvrzení o obdržení takového odstoupení. Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačuje, že jste před uplynutím lhůty odeslali sdělení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy.


Následky odstoupení od smlouvy

Když odstoupíte od této smlouvy, musíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou přídavných nákladů, které vyplývají z toho, že jste zvolili jiný druh dodávky než námi nabízenou, nejvýhodnější standardní dodávku), vrátit neprodleně a nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy naše strana obdržela sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto vratnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použil při původní transakci, ledaže by s Vámi bylo dohodnuto výslovně jinak; V Žádném případě Vám kvůli vratné platně nebudou účtovány žádné poplatky. Naše strana může vratnou platbu odmítnout do doby, než obdržíme zboží zpět, nebo do doby, kdy předložíte důkaz, že jste zboží zaslal zpět, a to podle toho, co nastalo časově dříve.

Zboží musíte zaslat zpět nebo vrátit neprodleně a v každém případě nejpozději do sta (100) dnů ode dne, kdy jste nás informoval o odstoupení od této smlouvy, firmě STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz. Lhůta je dodržena, když odešlete zboží před uplynutím sto (100) denní lhůty. Přímé náklady na vráceni zboží nese firma STEINEL Vertrieb GmbH.

Případnou ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze tehdy, když je dotčená ztráta hodnoty způsobena z Vaší strany, a sice provedenou a nikoliv nezbytnou  kontrolou kvality, vlastností a fungování zboží.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

(Když chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.) 
 


– Firmě STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz,
service@senses-shop.com

– Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od se mnou / s námi (*) uzavřenou smlouvou o koupi následujícího zboží (*)/o poskytnutí následující služby (*)

– Objednáno dne (*)/ obdrženo dne (*)

– Jméno spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při sdělení na papíře)

– Datum(*) Nehodící se škrtněte.


Právo odstoupit od smlouvy neexistuje u následujících smluv:

  • Smlouvy o dodávce zboží, které není předem vyrobeno, a pro jehož výrobu je rozhodný individuální výběr nebo definice  ze strany spotřebitele, nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.
  • Smlouvy o dodávce hermeticky uzavřeného zboží, které není kvůli ochraně zdraví nebo hygieně vhodné pro vrácení, jestliže hermetické uzavření zboží bylo po dodání odstraněno.
  • Smlouvy na dodávku zboží, jestliže bylo zboží s ohledem na jeho vlastnosti nerozdělitelně smíšeno s jiným zbožím,
  • Smlouvy na dodávku zvukových záznamů nebo videozáznamů nebo počítačového software v hermeticky uzavřeném obalu, jestliže byl obal po dodání odstraněn.
  • Smlouvy o dodávkách novin, časopisů nebo magazínů s výjimkou smluv o předplatném.

Konec poučení o odstoupení od smlouvy


IX. Odpovědnost a ručení

1. Nároky zákazníka na náhradu škody jsou vyloučeny. Předchozí věta se nevztahuje na zákazníkovy nároky na náhradu škody z titulu poškození života, těla, zdraví a také na ručení za jiné škody, které byly způsobeny úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností firmy STEINEL, jejích zákonných zástupců nebo jejích pomocných subjektů. Dále zůstává nedotčena odpovědnost za porušení povinností, jejichž splnění zásadně umožňuje řádnou realizaci smlouvy a na jejichž splnění se zákazník smí regulérně spoléhat (tzv. kardinální povinnosti). Při lehce nedbalém porušení smluvních povinností odpovídá firma STEINEL pouze za smluvně typické, předvídatelné škody, ledaže by se jednalo o zákazníkovy nároky na náhradu škody z titulu poškození života, těla nebo zdraví.

2. Předcházející odstavec č. 1 platí také pro zákonné zástupce a pomocné subjekty firmy STEINEL, jestliže jsou nároky uplatňovány přímo vůči nim.

3. Ustanovení zákona o odpovědnosti za produkty stejně jako spolkového zákona o ochraně dat zůstávají nedotčena.


X. Odpovědnost a ručení za vady

1. Odpovídáme za věcné nebo právní vady dodaných produktů podle platných zákonných ustanovení, zejména dle §§ 434 ff. Občanského zákoníku (BGB). Promlčecí lhůta pro zákonné nároky na náhradu škod činí dva  (2) roky a začíná běžet v okamžiku vyexpedování zboží.

2. Jestliže je zákazník podnikatelem, to jest zákazník při objednávání zboží jedná v rámci výkonu své živnostenské nebo samostatné profesní činnosti, budou nároky z titulu vad zboží promlčeny do dvanácti (12) měsíců od okamžiku předání zboží. Předcházející věta se nevztahuje na nároky z titulu poškození života, těla nebo zdraví, které byly způsobeny úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností firmy STEINEL, jejích zákonných zástupců nebo pomocných subjektů firmy STEINEL.

3. Zákazníkovy zákonné nároky z titulu vady zboží zůstávají v případě existence nebo nabytí záruky nedotčeny.


XI. Autorská práva

Vlastníme autorská práva ke všem obrázkům, filmům a textům, které jsou zveřejňovány v našem on-line obchodě. Použití obrázků, filmů a textů bez našeho výslovného souhlasu není dovoleno.


XII. Ochrana dat

Firma STEINEL shromažďuje, zpracovává a používá osobní data zákazníka, zejména kontaktní data pro vyřízení zákazníkovy objednávky. Podrobnosti k ochraně dat a rozsah shromažďování dat naleznete v našich informacích o ochraně dat, které je možno kdykoliv vyvolat na naší webové stránce pod heslem „ochrana dat“ nebo zde.


XIII. Změny těchto Všeobecných obchodních podmínek

1. Vyhrazujeme si právo měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky, pokud to vyžaduje nějaký věcný důvod, a změna je pro Vás rozumná a přiměřená. V tomto případě zveřejňujeme vždy nové a tudíž aktuální znění těchto Všeobecných obchodních podmínek na našich webových stránkách. Proto prosím pravidelně konzultujte naše webové stránky.

2. Objednávky učiněné prostřednictvím našeho on-line obchodu podléhající vždy těm Všeobecným obchodním podmínkám, které platily v okamžiku odeslání objednávky.


XIV. Závěrečná ustanovení a pokyny / upozornění

1. Na smlouvy uzavřené mezi firmou STEINEL a zákazníkem se aplikuje právo Spolkové republiky Německo s vyloučením obchodního práva UN. Zákonné předpisy k omezení volby práva a aplikovatelnosti nutných předpisů zejména toho státu, ve kterém má zákazník jako spotřebitel svůj obvyklý pobyt, zůstávají výběrem práva podle věty 1 nedotčeny.

2. Jestliže se u zákazníka jedná o obchodníka, právnickou osobu dle veřejného práva nebo o zvláštní veřejnoprávní subjekt, je místem soudu pro všechny spory ze smluvních vztahů mezi zákazníkem a firmou STEINEL sídlo firmy STEINEL.

3. Při právní neúčinnosti jednotlivých bodů smlouvy, zůstává smlouva ve svých ostatních částech závazná. Na místě neúčinných bodů budou - pokud existují - aplikovány příslušné zákonné předpisy. 

4. DEvropská komise poskytuje platformu pro on-line řešení sporů (OS),kterou naleznete na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotřebitelé mohou využít tuto platformu pro řešení svých sporů.STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock Clarholz

Telefon: +49 (0) 52 45 / 4 48-0
Telefax: +49 (0) 52 45 / 4 48-197
E-Mail: info@steinel.de

Jednatelé: Dipl.-Kfm. Ingo Heinrich Steinel a Dipl.oec. Martin Frechen
zapsaní v obchodním rejstříku u soudu první instance v Gütersloh pod číslem HRB 6409
ID pro účely daně z obratu: DE 126555376