Tento online shop používá soubory cookies pro optimální zážitek z nákupu. Přitom jsou ve vašem počítači ukládány například informace o relaci nebo nastavení jazyka. Bez souborů cookies je rozsah funkcí online shopu omezen. Pokud s tím nesouhlasíte, klepněte zde.

Právo na odstoupení od smlouvy

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Jestliže je zákazník fyzickou osobou, která činí právní úkon za účelem, který nelze přiřadit k její podnikatelské ani k její samostatné profesní činnosti (spotřebitel), má zákazník ze zákona právo odstoupit od smlouvy.

2. Právo odstoupit od kupní smlouvy na zboží:


Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do třiceti (30) dnů bez uvedení důvodů.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy činí třicet (30) dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, zboží převzala resp. má zboží v držení.
V případě smlouvy, která se týká několika položek zboží, které jste objednali v rámci jedné objednávky, a které jsou dodávány odděleně, trvá lhůta pro odstoupení od smlouvy třicet (30) dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, zboží převzala resp. má zboží v držení.

V případě smlouvy o dodání zboží v několika dílčích dodávkách nebo v několika kusech, trvá lhůta pro odstoupení od smlouvy třicet (30) dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, zboží převzala resp. má zboží v držení.
V případě smlouvy o pravidelném dodávání zboží nad rámec stanoveného časového intervalu, trvá lhůta pro odstoupení od smlouvy třicet (30) dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzala resp. má zboží v držení.

Abyste mohli vykonat Vaše právo na odstoupení od smlouvy, musíte informovat naši stranu (STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, telefonní číslo: 05245/448-300; telefaxové číslo: 05245/448-197 ,E-mailová adresa: service@senses-shop.com) ve formě jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, telefaxem nebo e-mailem) o rozhodnutí, že chcete od této smlouvy odstoupit. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, který však není předepsán. Jestliže tuto možnost použijete, zašleme Vám neprodleně (např. e-mailem) potvrzení o obdržení takového odstoupení. Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačuje, že jste před uplynutí lhůty odeslali sdělení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy.Následky odstoupení od smlouvy

Když odstoupíte od této smlouvy, musíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z toho, že jste zvolili jiný druh dodávky než námi nabízenou, nejvýhodnější standardní dodávku), vrátit neprodleně a nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy naše strana obdržela sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto vratnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, ledaže by s Vámi bylo dohodnuto výslovně jinak; V Žádném případě Vám kvůli vratné platbě nebudou účtovány žádné poplatky. Naše strana může vratnou platbu odmítnout do doby, než obdržíme zboží zpět, nebo do doby, kdy předložíte důkaz, že jste zboží zaslali zpět a to podle toho, co nastalo časově dříve.

Zboží musíte zaslat zpět nebo vrátit neprodleně a v každém případě nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy , firmě STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz. Lhůta je dodržena, když odešlete zboží před uplynutím třiceti (30) denní lhůty. Přímé náklady na vráceni zboží nese firma STEINEL Vertrieb GmbH.

Případnou ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze tehdy, když je dotčená ztráta hodnoty způsobena z Vaší strany, a sice provedenou a nikoliv nezbytnou  kontrolou kvality, vlastností a fungování zboží.
Vzorový formulář odstoupení od smlouvy(Když chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.)
 

– Firmě STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, service@senses-shop.com

– Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od se mnou / s námi (*) uzavřenou smlouvou o koupi následujícího zboží (*)/o poskytnutí následující služby (*)

– Objednáno dne (*)/ obdrženo dne (*)

– Jméno spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při sdělení na papíře)


– Datum(*) Nehodící se škrtněte.

Právo odstoupit od smlouvy neexistuje u následujících smluv:

Smlouvy o dodávce zboží, které není předem vyrobeno, a pro jehož výrobu je rozhodný individuální výběr nebo definice ze strany spotřebitele, nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele,

Smlouvy o dodávce hermeticky uzavřeného zboží, které není kvůli ochraně zdraví nebo hygieně vhodné pro vrácení, jestliže hermetické uzavření zboží bylo po dodání odstraněno,

Smlouvy na dodávku zboží, jestliže bylo zboží s ohledem na jeho vlastnosti nerozdělitelně smíšeno s jiným zbožím,

Smlouvy na dodávku zvukových záznamů nebo videozáznamů nebo počítačového software v hermeticky uzavřeném obalu, jestliže byl obal po dodání odstraněn,

Smlouvy o dodávkách novin, časopisů nebo magazínů s výjimkou smluv o předplatném.